Zasady zwrotów i reklamacji

1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.1.   Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem, korzystającemu ze Sklepu internetowego przysługuje – na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

Millenium Izabela Czarnecka ul. Kobierzyńska 203B, 30-213 Kraków

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej info@tsoonline.pl

z wyróżnieniem w tytule numeru zamówienia.

1.2.   Prawo do odstąpienia przysługuje Konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.3.   Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

(a)   rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez www.tsoonline.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

(b)   świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego 

(c)   gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

oraz w innych przypadkach przewidzianych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

1.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. Zakupiony towar włącznie z bezpłatnymi próbkami lub gratisami (jeśli klient takie otrzymał) należy zwrócić na poniższy adres:

Millenium Izabela Czarnecka, ul. Kobierzyńska 203B, 30-382 Kraków

1.5.  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W przypadku zwrotu Towaru Klient będący Konsumentem otrzymuje zwrot ceny za jaką został nabyty Towar wraz z kosztami przesyłki (równy najtańszej dostępnej formie dostawy). 

2. Reklamacje 

2.1.   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wadę fizyczną lub prawną, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi

2.2.   Za wadę fizyczną uważa się niezgodność dostarczonego Towaru z umową. 

2.3. Zaleca się opisanie przez klienta w formularzu reklamacji: numeru zamówienia, okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, rodzaj i data wystąpienia wady oraz podanie pełnych danych kontaktowych.

2.4.   Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

pisemnie na adres: Millenium Izabela Czarnecka ul. Kobierzyńska 203B, 30-213 Kraków

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej info@tsoonline.pl

z wyróżnieniem w tytule numeru zamówienia.

2.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku gdyby rozpatrzenie reklamacji nie było możliwe w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Sprzedająca poinformuje w tym okresie Klienta i wskaże nowy termin rozpoznania reklamacji; postanowienie to nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

2.6. W przypadku gdy reklamacja jest zasadna, a Klientem jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu do sposobu proponowanego przez Sprzedawcę.

2.7.   Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.8.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Millenium Izabela Czarnecka ul. Kobierzyńska 203B, 30-213 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej info@tsoonline.pl .

Powyższy opis jest częścią regulaminu sklepu, dostępnego do pobrania poniżej

Pobierz regulamin w PDF

Pobierz formularz zwrotu w PDF