REGULAMIN SKLEPU TSOONLINE.PL

1. Postanowienia ogólne

1.1.  Sklep internetowy dostępny pod adresem www.tsoonline.pl prowadzony jest przez Millenium Izabela Czarnecka, ul. Kobierzyńska 203B, 30-382 Kraków, NIP: 8652202857, REGON: 356803996, adres poczty elektronicznej: info@tsoonline.pl, adres do doręczeń: ul. Kobierzyńska 203B, 30-382 Kraków.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do klientów korzystających ze sklepu internetowego i określa sposób zawierania i wykonywania umów sprzedaży oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.tsooonline.pl.

1.3.  Sklep internetowy tsoonline.pl działa w oparciu o niniejszy Regulamin, który został opracowany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1.4. Sprzedawca MILLENIUM Izabela Czarnecka ul. Kobierzyńska 203B, 30-382 Kraków jest administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych, korzystanie ze sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.5.   W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

1.6.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat poprzez zażądanie dostarczenia zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy sprzedaży.

1.7.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tsoonline.pl.

1.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1.9. Wszelkie uwagi, komentarze, pytania i reklamacje związane z działalnością sklepu internetowego dostępnego pod adresem tsoonline.pl prosimy kierować na adres poczty elektronicznej info@tsoonline.pl.

1.1.1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego.

SRZEDAWCA/USŁUGODAWCA - Millenium Izabela Czarnecka, ul. Kobierzyńska 203B, 30-382 Kraków, NIP: 8652202857, REGON: 356803996, adres poczty elektronicznej: info@tsoonline.pl, adres do doręczeń: ul. Kobierzyńska 203B, 30-382 Kraków, telefon kontaktowy: +48 502 411 546

KLIENT – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu i zaakceptowała Regulamin;

KONSUMENT – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

DZIEŃ ROBOCZY – oznacza jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przewidzianych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;

TOWAR  – oznacza towar proponowany Klientom przez tsoonline.pl, będący przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

SERWIS – oznacza portal internetowy (zarówno program komputerowy jak i wszystkie interfejsy) służący do składania zamówień na Towary i obsługi Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a sklepem internetowym www.tsoonline.pl;

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego

UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza zawieraną, w języku polskim, umowę sprzedaży Towarów zawieraną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem tsoonline.pl;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, będące ofertą  zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

KONTO KLIENTA – oznacza zestaw danych przypisanych konkretnemu Klientowi w Serwisie, zawierających wymagane przez Serwis dane Klienta oraz informacje o dotychczasowych zamówieniach składanych za pośrednictwem Serwisu;/p>

KARTA PODARUNKOWA – oznacza unikalny kod generowany przez Serwis w sposób automatyczny i przesyłany na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, pozwalający korzystającej z niej osobie, wskazanej przez Klienta, spełniający funkcje i posiadające cechy określone w punkcie V Regulaminu;

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

2.1.   Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja Konta w jego ramach lub dokonanie Zamówienia poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, bez zakładania Konta. Prowadzenie Konta jest wolne od wszelkich opłat. 

2.2  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego.

2.3. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.4.   Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

(a)   podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

(b)   dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

(c)   dopuści się innych zachowań niezgodnych  z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Millenium Izabela Czarnecka.

Pozbawienie lub ograniczenie prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie ma wpływu na wykonanie Umów sprzedaży zawartych do tej chwili. 

2.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Sklepie Internetowym ani składać Zamówień na Towary bez rejestracji w Sklepie, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

2.6. Klient może w każdym czasie zaprzestać korzystania ze Sklepu Internetowego i zażądać usunięcia jego Konta. Żądanie usunięcia Konta nie ma wpływu na wykonanie Umów sprzedaży zawartych do chwili złożenia takiego żądania. 

2.7.   Klient zobowiązany jest w do:

(a)   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

(b)   korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

(c)   niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

(d)   korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

(e)   korzystania z Serwisu, w tym w szczególności oprogramowania Serwisu oraz jego zawartości wyłącznie w celach koniecznych dla zawarcia i wykonywania Umów sprzedaży,  

(f)    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami, w tym również ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2. 8.   Kontakt z obsługa Sklepu internetowego dostępny jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach: 9:00-17:00.

2.9.   Klient zobowiązuje się nie dokonywać odsprzedaży Towarów kupionych za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W przypadku naruszenia tego postanowienia Klient zapłaci Sprzedawcy kary umownej w wysokości 40% wartości odsprzedanych w ten sposób Towarów, co nie wyłącza domagania się przez Sprzedawcę odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kary. 

3. Umowa sprzedaży

3.1.   W celu wysłania Zamówienia konieczne jest, oprócz umieszczenia Towarów w „Koszyku” (stosownie do dostępnych w Serwisie funkcjonalności), dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Realizuj zamówienie”.

3.2.   Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży obejmującej Towary znajdujące się w „Koszyku” i za podaną tam cenę, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Otrzymanie wiadomości e – mail, o którym mowa w tym przepisie, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Sprzedającego potwierdzającego otrzymanie oferty, co oznacza w szczególności, że Klient nie będący Konsumentem staje się związany ofertą.

3.4.   Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni po potwierdzeniu otrzymania oferty, Sprzedawca dokonuje sprawdzenia możliwości realizacji złożonego zamówienia, w szczególności poprzez sprawdzenie dostępności Towarów objętych zamówieniem. W tym terminie Klient nie będący Konsumentem jest związany złożoną ofertą.

3.5. Po dokonaniu czynności sprawdzających, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Sprzedawca dokonuje akceptacji oferty Klienta, potwierdzając gotowość realizacji zamówienia w całości w terminie wskazanym w Regulaminie. Z chwilą akceptacji oferty dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów wskazanych w zamówieniu na warunkach określonych w Regulaminie oraz Zamówieniu.

3.6.   W przypadku gdy w wyniku dokonania czynności sprawdzających, o których mowa w pkt. 3.4 powyżej, Sprzedawca stwierdzi, że realizacja Zamówienia w całości lub części jest niemożliwa (np. z uwagi na konieczność oczekiwania na dostarczenie Towaru lub całkowity brak dostępności określonych Towarów) poinformuje o tym Klienta (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) składając mu w tym zakresie nową ofertę (kontrofertę), wskazującą, stosownie do okoliczności, oferowany sposób, termin lub i zakres realizacji Zamówienia. Klient ma prawo w terminie 3 dni roboczych kontrofertę przyjąć lub odrzucić. Po bezskutecznym upływie tego terminu kontroferta wygasa, a wszelkie pobrane od Klienta środki pieniężne zaliczane na poczet ceny sprzedaży będą podlegały niezwłocznemu zwrotowi. Milczenie Klienta nie jest równoznaczne z przyjęciem kontroferty. Przyjęcie kontroferty jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży Towarów, na warunkach określonych w Regulaminie i kontrofercie.

3.7.  Niniejszym wyłącza się stosowanie przepisów o milczącym przyjęciu oferty, w tym zwłaszcza art. 68 [2] Kodeksu cywilnego.

3.8.   Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą miejscu zamieszkania Sprzedawcy.

3.9.   Dostarczenie Towarów jest ograniczone do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3.10. Dostarczenie zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. 

3.11. W przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” lub opłacenia całej transakcji przy użyciu jednej lub kilku Kart Podarunkowych (przypadki przewidziane w pkt. 14 d) oraz e) poniżej) Towary zostaną wysłane do Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, a w przypadku wyboru innych metod płatności Towary zostaną wysłane w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży oraz zapłaty całej ceny. 

3.12. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

3.13. Ceny Towarów oraz koszty przesyłki podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

3.14. Klient ma możliwość uiszczenia ceny, wedle swojego wyboru:

(a)   przelewem na numer konta bankowego: 21 1090 1665 0000 0001 0987 9108;

(b)   płatnością w systemie PayU;

(c)   zapłata kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU;

(d)   wraz z obiorem Towaru w przypadku wyboru opcji przesyłki „za pobraniem” z obowiązkiem zapłaty

(e)   zapłata przy pomocy Karty Podarunkowej.

 4. Karty Podarunkowe

4.1.   Sprzedawca oferuje Klientom możliwość zakupu Karty Podarunkowej w aktualnie dostępnych w Serwisie wartościach nominalnych. Karta Podarunkowa nie jest generowana inaczej jak w formie elektronicznej. Karta Podarunkowa uprawnia do skorzystania z niej wyłącznie w Sklepie internetowym. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani jakiegokolwiek papieru wartościowego. 

4.2.   Wygenerowanie Karty Podarunkowej nie stanowi wykonania usługi w rozumieniu właściwych przepisów ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) ani nie stanowi świadczenia na rzecz Klienta wnoszącego wartość nominalną wybranej przez niego Karty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Karta Podarunkowa stanowi elektroniczny bon towarowy i może być  wykorzystana wyłącznie jako przedpłata na poczet zawieranych za pośrednictwem Serwisu Umów sprzedaży Towarów. Zasady rozliczeń pomiędzy Klientem wnoszącym wartość nominalną Karty, a Klientem ostatecznie korzystającym z Karty, wynikają z łączących te osoby stosunków prawnych i nie są przedmiotem zainteresowania Sklepu Internetowego. 

4.3.   Wartość nominalna Karty odzwierciedla w stosunku 1:1, wartość przedpłaty, która może być wykorzystana na zapłatę za Towary. 

4.4.   W przypadku gdy Karta Podarunkowa jest wysyłana na adres osoby, która nie jest Klientem Serwisu, osoba taka jest zobowiązana do zaakceptowania niniejszego Regulaminu przed zawarciem Umowy sprzedaży. Płatność wartości nominalnej wybranej Karty Podarunkowej nie może nastąpić przy pomocy innej Karty Podarunkowej. 

4.5.   Karta Podarunkowa staje się aktywna po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą odpowiadającą wartości nominalnej wybranej przez Klienta Karty. Karta aktywowana i może być wykorzystana przez czas oznaczony 12 miesięcy od dnia aktywacji.

4.6.   W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Sprzedawcą Umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, wartość nominalna Karty zostanie pomniejszona o cenę wynikającą z tej Umowy. Karta Podarunkowa może być wykorzystana jednokrotnie, aż do czasu wyczerpania wartości nominalnej danej Karty. W wypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość nominalna wykorzystywanej Karty Podarunkowej, Klient powinien dopłacić brakującą kwotę w jeden ze sposobów przewidzianych w pkt. IV 14 Regulaminu. 

4.7.   W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów za które Klient zapłacił przy pomocy Karty Podarunkowej, Klientowi zwracana jest wartość środków pieniężnych które pobrano z tak wykorzystanej Karty.

4.8.  Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne. Wartość nominalna Karty Podarunkowej nie jest zwracana za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, w tym przypadków związanych z niewykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań Sprzedawcy oraz odstąpienia od Umowy sprzedaży w wypadkach przewidzianych w Regulaminie.  

5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

5.1.   Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem, korzystającemu ze Sklepu internetowego przysługuje – na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

Millenium Izabela Czarnecka ul. Kobierzyńska 203B, 30-213 Kraków

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej info@tsoonline.pl

z wyróżnieniem w tytule numeru zamówienia.

5.2.   Prawo do odstąpienia przysługuje Konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.3.   Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

(a)   rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez www.tsoonline.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

(b)   świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego 

(c)   gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

oraz w innych przypadkach przewidzianych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. Zakupiony towar włącznie z bezpłatnymi próbkami lub gratisami (jeśli klient takie otrzymał) należy zwrócić na poniższy adres:

Millenium Izabela Czarnecka, ul. Kobierzyńska 203B, 30-382 Kraków

5.5.  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W przypadku zwrotu Towaru Klient będący Konsumentem otrzymuje zwrot ceny za jaką został nabyty Towar wraz z kosztami przesyłki (równy najtańszej dostępnej formie dostawy). 

6. Reklamacje 

6.1.   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wadę fizyczną lub prawną, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi

6.2.   Za wadę fizyczną uważa się niezgodność dostarczonego Towaru z umową. 

6.3. Zaleca się opisanie przez klienta w formularzu reklamacji: numeru zamówienia, okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, rodzaj i data wystąpienia wady oraz podanie pełnych danych kontaktowych.

6.4.   Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

pisemnie na adres: Millenium Izabela Czarnecka ul. Kobierzyńska 203B, 30-213 Kraków

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej info@tsoonline.pl

z wyróżnieniem w tytule numeru zamówienia.

6.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku gdyby rozpatrzenie reklamacji nie było możliwe w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Sprzedająca poinformuje w tym okresie Klienta i wskaże nowy termin rozpoznania reklamacji; postanowienie to nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

6.6. W przypadku gdy reklamacja jest zasadna, a Klientem jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu do sposobu proponowanego przez Sprzedawcę.

6.7.   Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

6.8.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Millenium Izabela Czarnecka ul. Kobierzyńska 203B, 30-213 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej info@tsoonline.pl .

7. Ochrona danych osobowych

7.1.   Sprzedawca MILLENIUM Izabela Czarnecka ul. Kobierzyńska 203B, 30-382 Kraków jest administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu.

7.2.    Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

7.3.   Sprzedawca gromadzi dane osobowe Klientów korzystających z Serwisu za ich uprzednią zgodą wyrażoną poprzez dobrowolne wypełnienie formularza i w celu wykonywania względem tych osób swoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w celu prawidłowego prowadzenia Konta Klienta oraz wykonywania Umów sprzedaży. 

7.4.  Dane osobowe osób na rzecz których została wysłana Karta Podarunkowa są podawane wyłącznie przez Klientów, którzy wskazują osobę która ma otrzymać Kartę Podarunkową. 

7.5.  Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu w te dane oraz prawo do ich poprawiania oraz do ich usunięcia . W tym celu proszony jest o kontakt na za pośrednictwem poczty elektronicznej info@tsoonline.pl.

7.6.  Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

7.7  Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

7.8.     W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą.

Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu.

Nr telefonu – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu Produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak

Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego Newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora sklepu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania go do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach sklepu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie sklepu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej

8. Postanowienia końcowe

8.1.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.2.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8.3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Millenium Izabela Czarnecka ul. Kobierzyńska 203B, 30-382 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej info@tsoonline.pl 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):..................................................................

umowy dostawy następujących rzeczy(*):......................................................................

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*):..................................................................................................................

o świadczenie następującej usługi(*):...........................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pobierz regulamin w PDF

Pobierz formularz zwrotu w PDF