REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER SKLEPU TSOONLINE.PL

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Usługodawcę.

2. Usługodawcą jest Millenium Izabela Czarnecka, ul. Kobierzyńska 203B, 30-382 Kraków, NIP: 8652202857, REGON: 356803996.

3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

2. Przedmiot usługi

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Usługodawcą, udostępnia swój adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości z ofertą.

3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

3. Warunki korzystania

1. Usługa Newsletter jest bezpłatna. 

2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej www.tsoonline.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Usługodawcy oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.

3. Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych. 

4. Wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.

4. Czas trwania usługi

1. Umowa na korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail info@tsoonline.pl.

4. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy poczty elektronicznej.

5. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

5. Dane osobowe

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter. 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.

5. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).

6. Usługodawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności.

6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy www.info@tsoonline.pl.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.